ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவுகள் - 2019

கொழும்பு மாவட்டம் – கொழும்பு மேற்கு தேர்தல் முடிவுகள்


சஜித் பிரேமதாச – 21,345
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 6,644
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 647
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 236

கண்டி மாவட்டம் – யட்டிநுவர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்


கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 38,765
சஜித் பிரேமதாச – 24,244
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,021
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 302

கொழும்பு மாவட்டம் – பொரளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 27,436
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 18,850
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,500
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 329

கம்பஹா மாவட்டம் – மஹர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 83,989
சஜித் பிரேமதாச – 38,407
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,547
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 804

கொழும்பு மாவட்டம் – கொழும்பு கிழக்கு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 28,599
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 19,619
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,750
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 571

கொழும்பு மாவட்டம் – கொழும்பு வடக்கு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 52,983
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 16,986
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,084
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 199

கண்டி மாவட்டம் – நாவலப்பிட்டி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 39,887
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 36,436
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,740
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 284

கேகாலை மாவட்டம் – யட்டியாந்தோட்டை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 32,753
சஜித் பிரேமதாச – 28,215
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 990
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 145

கேகாலை மாவட்டம் – மாவனெல்லை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 37,967
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 34,443
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,856
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 211

மாத்தளை மாவட்டம் – தம்புள்ளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 68,177
சஜித் பிரேமதாச – 37,717
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,221
அஜந்தா பெரேரா – 307

கேகாலை மாவட்டம் – தெடிகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 41,632
சஜித் பிரேமதாச – 28,097
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,164
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 213

குருணாகல் மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 652,278
சஜித் பிரேமதாச – 416,961
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 36,178
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 3,296

கேகாலை மாவட்டம் – தெரணியகலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 31,392
சஜித் பிரேமதாச – 23,733
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,116
அஜந்தா பெரேரா – 143

கண்டி மாவட்டம் – மஹநுவர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 16,334
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 13,795
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 966
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 282

கண்டி மாவட்டம் – செங்கடகல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 35,242
சஜித் பிரேமதாச – 27,399
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,189
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 509

கண்டி மாவட்டம் – உடுநுவர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 33,131
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 33,003
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,913
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 261

இரத்தினபுரி மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 448,044
சஜித் பிரேமதாச – 264,503
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 18,887
அஜந்தா பெரேரா – 1,662

கண்டி மாவட்டம் – கம்பளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 46,531
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 37,648
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,469
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 244

குருணாகல் மாவட்டம் – ஹிரியால தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 46,443
சஜித் பிரேமதாச – 30,232
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,538
அஜந்தா பெரேரா – 209

பதுளை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 276,211
சஜித் பிரேமதாச – 251,706
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 14,806
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 1,702

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 278,804
சஜித் பிரேமதாச – 108,906
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 26,295
அஜந்தா பெரேரா – 845

கம்பஹா மாவட்டம் – வத்தளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 49,463
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 48,214
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,428
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 899

கம்பஹா மாவட்டம் – அத்தனகல்ல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 66,850
சஜித் பிரேமதாச – 39,548
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,829
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 503

குருணாகல் மாவட்டம் – கட்டுகம்பொல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 47,832
சஜித் பிரேமதாச – 29,041
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,284
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 205

களுத்துறை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 482,920
சஜித் பிரேமதாச – 284,213
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 27,681
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 3,213

கம்பஹா மாவட்டம் – மினுவாங்கொடை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 69,978
சஜித் பிரேமதாச – 37,212
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,259
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 646

பதுளை மாவட்டம் – பசறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 28,845
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 20,038
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 714
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 230

அனுராதபுர மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 342,223
சஜித் பிரேமதாச – 202,348
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 22,879
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 1,635

மொனராகலை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 208,814
சஜித் பிரேமதாச – 92,539
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 11,235
அஜந்தா பெரேரா – 917

கொழும்பு மாவட்டம் – கோட்டை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 31,853
சஜித் பிரேமதாச – 22,628
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,439
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 875

கம்பஹா மாவட்டம் – பியகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 68,145
சஜித் பிரேமதாச – 33,715
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,188
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 646

கண்டி மாவட்டம் – உடுதும்பர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 29,334
சஜித் பிரேமதாச – 19,098
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 748
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 142

கேகாலை மாவட்டம் – ரம்புக்கனை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 31,902
சஜித் பிரேமதாச – 18,657
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,828
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 202

குருணாகல் மாவட்டம் – குளியாப்பிட்டி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 44,701
சஜித் பிரேமதாச – 35,807
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,159
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 216

கேகாலை மாவட்டம் – ருவன்வெல்லை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 35,714
சஜித் பிரேமதாச – 24,604
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,403
அஜந்தா பெரேரா – 125

குருணாகல் மாவட்டம் – மாவத்தகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 41,961
சஜித் பிரேமதாச – 30,124
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,468
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 232

மாத்தறை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 374,481
சஜித் பிரேமதாச – 149,026
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 23,439
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 1,436

கம்பஹா மாவட்டம் – ஜா எல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 71,690
சஜித் பிரேமதாச – 41,649
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,556
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 1,527

மாத்தறை மாவட்டம் – ஹக்மன தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 55,814
சஜித் பிரேமதாச – 18,346
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,750
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 202

குருணாகல் மாவட்டம் – யாப்பஹூவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 55,823
சஜித் பிரேமதாச – 32,581
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,944
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 274

மாத்தளை மாவட்டம் – லக்கலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 36,363
சஜித் பிரேமதாச – 21,384
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,070
அஜந்தா பெரேரா – 179

குருணாகல் மாவட்டம் – பிங்கிரிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 42,161
சஜித் பிரேமதாச – 29,247
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,514
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 205

களுத்துறை மாவட்டம் – பேருவளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 48,037
சஜித் பிரேமதாச – 47,654
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,172
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 266

கண்டி மாவட்டம் – ஹேவாகட்ட தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 28,166
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 27,263
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 791
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 190

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – கொலன்னா தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 83,520
சஜித் பிரேமதாச – 32,052
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,747
ரொஹான் பல்லேவத்த – 274

நுவரெலிய மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 277,913
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 175,823
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,891
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 2,130

கண்டி மாவட்டம் – தெல்தெனிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 20,296
சஜித் பிரேமதாச – 18,238
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 681
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 109

களுத்துறை மாவட்டம் – மத்துகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 55,932
சஜித் பிரேமதாச – 31,451
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,028
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 257

களுத்துறை மாவட்டம் – அகலவத்தை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 52,400
சஜித் பிரேமதாச – 28,744
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,319
அஜந்தா பெரேரா – 243

கம்பஹா மாவட்டம் – களனி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 43,668
சஜித் பிரேமதாச – 27,521
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,134
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 589

கேகாலை மாவட்டம் – கலிகமுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 32,376
சஜித் பிரேமதாச – 20,475
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,405
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 174

குருணாகல் மாவட்டம் – தொடாங்கஸ்லந்த தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 32,074
சஜித் பிரேமதாச – 21,489
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,078
அஜந்தா பெரேரா – 173

காலி மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 466,148
சஜித் பிரேமதாச – 217,401
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 27,006
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 2,542

நுவரெலியா மாவட்டம் – நுவரெலியா தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 174,413
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 75,499
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,256
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 1,348

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – தங்காலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 72,673
சஜித் பிரேமதாச – 22,141
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 7,830
அஜந்தா பெரேரா – 227

திகாமடுல்ல மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 259,673
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 135,058
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 7,460
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 2,214

மாத்தளை மாவட்டம் – மாத்தளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 33,251
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 32,486
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,895
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 223

புத்தளம் மாவட்டம் – சிலாபம் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 51,233
சஜித் பிரேமதாச – 37,512
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,977
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 427

கம்பஹா மாவட்டம் – தொம்பே தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 67,754
சஜித் பிரேமதாச – 28,629
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,070
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 341

பதுளை மாவட்டம் – வெலிமட தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 30,670
சஜித் பிரேமதாச – 29,673
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,671
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 166

குருணாகல் மாவட்டம் – கல்கமுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 50,185
சஜித் பிரேமதாச – 30,373
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,553
அஜந்தா பெரேரா – 260

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – திஸ்ஸமஹாராம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 91,577
சஜித் பிரேமதாச – 43,460
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 8,749
அஜந்தா பெரேரா – 296

புத்தளம் மாவட்டம் – புத்தளம் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 76,385
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 26,118
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,896
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 390

கம்பஹா மாவட்டம் – மீரிகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 61,478
சஜித் பிரேமதாச – 35,184
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,720
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 365

திகாமடுல்ல மாவட்டம் – அம்பாறை கிழக்கு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 89,674
சஜித் பிரேமதாச – 42,241
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,984
அஜந்தா பெரேரா – 442

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – அனுராதபுரம் கிழக்கு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 49,708
சஜித் பிரேமதாச – 25,910
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,567
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 309

களுத்துறை மாவட்டம் – களுத்துறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 59,796
சஜித் பிரேமதாச – 34,076
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,034
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 542

புத்தளம் மாவட்டம் – நாத்தாண்டியா தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 38,832
சஜித் பிரேமதாச – 24,308
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,190
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 555

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – மிஹிந்தலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 30,815
சஜித் பிரேமதாச – 19,320
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,245
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 186

புத்தளம் மாவட்டம் – வென்னப்புவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 45,969
சஜித் பிரேமதாச – 26,624
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,902
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 761

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – கலாவெவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 63,306
சஜித் பிரேமதாச – 34,215
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,023
அஜந்தா பெரேரா – 334

களுத்துறை மாவட்டம் – புளத்சிங்ஹள தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 42,021
சஜித் பிரேமதாச – 25,407
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,468
அஜந்தா பெரேரா – 187

திகாமடுல்ல மாவட்டம் – பொத்துவில் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 100,952
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 20,116
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,061
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 716

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – நிவித்திகல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 50,806
சஜித் பிரேமதாச – 32,691
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,344
அஜந்தா பெரேரா – 211

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – பலாங்கொட தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 53,120
சஜித் பிரேமதாச – 36,421
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,160
அஜந்தா பெரேரா – 253

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – கலவானை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 35,399
சஜித் பிரேமதாச – 19,291
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,221
அஜந்தா பெரேரா – 173

களுத்துறை மாவட்டம் – ஹொரணை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 69,822
சஜித் பிரேமதாச – 32,967
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,532
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 412

பதுளை மாவட்டம் – மஹியங்கனை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 46,267
சஜித் பிரேமதாச – 32,345
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,534
ரொஹான் பல்லேவத்த – 280

குருணாகல் மாவட்டம் – வாரியபொல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 40,261
சஜித் பிரேமதாச – 20,591
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,984
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 167

குருணாகல் மாவட்டம் – பண்டுவஸ்நுவர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 35,508
சஜித் பிரேமதாச – 24,238
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,441
அஜந்தா பெரேரா – 161

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 238,649
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 38,460
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 13,228
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 2,363

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – அனுராதபுர மேற்கு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 51,091
சஜித் பிரேமதாச – 30,301
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,789
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 251

குருணாகல் மாவட்டம் – தம்பதெனிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 47,006
சஜித் பிரேமதாச – 27,041
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,506
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 249

திகாமடுல்ல மாவட்டம் – சம்மாந்துறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 57,910
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 7,151
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 572
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 410

கம்பஹா மாவட்டம் – திவுலபிட்டிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 55,371
சஜித் பிரேமதாச – 32,149
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,117
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 399

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – முள்கிரிகல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 58,903
சஜித் பிரேமதாச – 22,329
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,192
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 201

கம்பஹா மாவட்டம் – கட்டான தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 71,565
சஜித் பிரேமதாச – 43,053
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,343
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 1,375

கண்டி மாவட்டம் – ஹரிஸ்பத்துவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 64,298
சஜித் பிரேமதாச – 62,044
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,401
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 383

களுத்துறை மாவட்டம் – பாணந்துறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 57,447
சஜித் பிரேமதாச – 35,761
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,904
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 649

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – றக்வானை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 48,867
சஜித் பிரேமதாச – 38,008
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,743
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 217

பொலன்னறுவை மாவட்டம் – பொலன்னறுவை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 62,882
சஜித் பிரேமதாச – 54,238
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,045
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 340

களுத்துறை மாவட்டம் – பண்டாரகம மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 74,879
சஜித் பிரேமதாச – 38,981
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,312
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 432

குருணாகல் மாவட்டம் – பொல்கஹவெல மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 36,836
சஜித் பிரேமதாச – 23,458
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,085
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 219

குருணாகல் மாவட்டம் – குருணாகல் மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 41,940
சஜித் பிரேமதாச – 29,021
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,030
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 431

திருகோணமலை மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 166,841
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 54,135
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,730
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 1,101

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – ஹொரவபொத்தானை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 36,698
சஜித் பிரேமதாச – 27,274
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,967
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 206

கொழும்பு மாவட்டம் – தெஹிவளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 25,004
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 19,122
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,480
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 414

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – பட்டிருப்பு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 54,132
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 7,948
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 767
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 238

பதுளை மாவட்டம் – ஹப்புத்தலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 29,641
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 21,993
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,023
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 221

பதுளை மாவட்டம் – ஹாலிஎல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 28,502
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 26,485
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,379
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 199

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – பெல்மடுல்ல தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 41,469
சஜித் பிரேமதாச – 31,845
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,315
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 160

கண்டி மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 34,748
சஜித் பிரேமதாச – 16,303
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,683

நுவரெலியா மாவட்டம் – கொத்மலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 36,901
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 27,572
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,057
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 212

மொனராகலை மாவட்டம் – பிபிலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 44,351
சஜித் பிரேமதாச – 21,914
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,264
அஜந்தா பெரேரா – 224

புத்தளம் மாவட்டம் – ஆனமடுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 60,963
சஜித் பிரேமதாச – 29,842
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,183
அஜந்தா பெரேரா – 326

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – மட்டக்களப்பு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 109,449
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 12,594
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 12,122
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,499

மொனராகலை மாவட்டம் – மொனராகலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 59,360
சஜித் பிரேமதாச – 28,688
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,537
அஜந்தா பெரேரா – 275

மொனராகலை மாவட்டம் – வெல்லவாய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 91,349
சஜித் பிரேமதாச – 35,557
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 5,094
அஜந்தா பெரேரா – 403

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – கெக்கிராவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 39,361
சஜித் பிரேமதாச – 26,538
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,929
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 219

மாத்தறை மாவட்டம் – தெனியாய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 54,472
சஜித் பிரேமதாச – 25,763
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,786
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 214

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – கல்குடா தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 65,847
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 16,663
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 652
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 648

கண்டி மாவட்டம் – கலகெதர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 24,829
சஜித் பிரேமதாச – 16,839
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 959
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 135

திகாமடுல்ல மாவட்டம் – கல்முனை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 47,309
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 7,286
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 709
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 644

காலி மாவட்டம் – பத்தேகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 51,698
சஜித் பிரேமதாச – 24,945
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,811
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 238

பொலன்னறுவை மாவட்டம் – மெதிரிகிரிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 34,022
சஜித் பிரேமதாச – 28,324
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,734
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 136

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – எஹலியகொட தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 50,993
சஜித் பிரேமதாச – 28,255
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,946
அஜந்தா பெரேரா – 202

அனுராதபுரம் மாவட்டம் – மதவாச்சி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 42,287
சஜித் பிரேமதாச – 23,423
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,619
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 231

திருகோணமலை மாவட்டம் – திருகோணமலை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 56,594
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 12,818
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 713
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 438

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – இரத்தினபுரி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 64,809
சஜித் பிரேமதாச – 37,400
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,733
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 237

பொலன்னறுவை மாவட்டம் – மின்னேரியா தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 41,151
சஜித் பிரேமதாச – 24,076
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,271
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 214

நுவரெலியா மாவட்டம் – ஹங்குரன்கெத்த தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 30,999
சஜித் பிரேமதாச – 24,995
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,153
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 261

காலி மாவட்டம் – ஹனிதுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 54,299
சஜித் பிரேமதாச – 28,046
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,479
அஜந்தா பெரேரா – 209

கம்பஹா மாவட்டம் – நீர்கொழும்பு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 44,032
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 31,743
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,132
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 1,546

மாத்தறை மாவட்டம் – வெலிகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 52,439
சஜித் பிரேமதாச – 23,065
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,692
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 199

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – பெலியத்த தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 42,668
சஜித் பிரேமதாச – 17,029
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,793
அஜந்தா பெரேரா – 163

யாழ். மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 312,722
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 23,261
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 6,845
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 6,790

காலி மாவட்டம் – கரந்தெனிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 42,664
சஜித் பிரேமதாச – 14,437
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,199
அஜந்தா பெரேரா – 177

நுவரெலியா மாவட்டம் – வலப்பனை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 33,908
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 32,602
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 787
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 299

பதுளை மாவட்டம் – பதுளை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 23,029
சஜித் பிரேமதாச – 19,912
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,522
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 188

வன்னி மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 174,739
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 26,105
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 2,546
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 1,295

மாத்தறை மாவட்டம் – மாத்தறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 47,203
சஜித் பிரேமதாச – 21,747
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,084
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 374

திருகோணமலை மாவட்டம் – சேருவில தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 31,303
சஜித் பிரேமதாச – 28,205
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,598
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 194

மாத்தறை மாவட்டம் – கம்புறுபிட்டிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 48,140
சஜித் பிரேமதாச – 15,517
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,427
அஜந்தா பெரேரா – 185

காலி மாவட்டம் – பலபிட்டிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 28,185
சஜித் பிரேமதாச – 12,567
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,127
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 112

பதுளை மாவட்டம் – வியாலுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 24,401
சஜித் பிரேமதாச – 16,227
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 795
அஜந்தா பெரேரா – 165

வன்னி மாவட்டம் – வவுனியா தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 65,141
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 13,715
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 901
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 667

கேகாலை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 19,869
சஜித் பிரேமதாச – 9,868
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,497
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 253

காலி மாவட்டம் – அக்மீமன தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 51,418
சஜித் பிரேமதாச – 24,117
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,745
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 340

திருகோணமலை மாவட்டம் – மூதூர் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 74,171
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 4,925
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 809
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 502

மாத்தறை மாவட்டம் – அக்குரஸ்ஸ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 53,478
சஜித் பிரேமதாச – 21,415
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,787
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 149

காலி மாவட்டம் – ரத்கம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 42,756
சஜித் பிரேமதாச – 17,062
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,896
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 176

குருணாகல் மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 45,193
சஜித் பிரேமதாச – 23,432
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 4,400
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 463

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 9,221
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,255
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 349
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 266

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – மானிப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 31,369
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,859
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 790
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 534

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – உடுப்பிட்டி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 19,307
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,334
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 942
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 529

வன்னி மாவட்டம் – முல்லைத்தீவு தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 47,594
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 4,252
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 902
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 251

புத்தள மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 7,645
சஜித் பிரேமதாச – 4,685
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 764
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 130

காலி மாவட்டம் – பெந்தர – எல்பிட்டிய தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 49,734
சஜித் பிரேமதாச – 20,606
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,511
அஜந்தா பெரேரா – 222

பதுளை மாவட்டம் – ஊவா பரணகம தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 27,028
சஜித் பிரேமதாச – 22,787
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,207
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 208

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – கிளிநொச்சி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 55,585
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 3,238
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 1,041
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 526

மாத்தறை மாவட்டம் – தெவிநுவர தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 43,556
சஜித் பிரேமதாச – 17,391
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,760
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 131

வன்னி மாவட்டம் – மன்னார் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 53,602
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 6,435
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 695
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 378

மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

சஜித் பிரேமதாச – 17,961
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,563
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 810
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 239

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – கோப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 30,835
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,858
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 897
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 462

மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

மாத்தறை மாவட்டம்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 19,379
சஜித் பிரேமதாச – 5,782
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,153
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 127

மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

அநுராதபுரம் மாவட்டம்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 28,957
சஜித் பிரேமதாச – 15,367
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,740
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 248

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – சாவகச்சேரி தொகுதி முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 28,007
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,775
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 656
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 377

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – வட்டுக்கோட்டை தொகுதி முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 26,238
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,728
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 727
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 594

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – காங்கேசன்துறை தொகுதி முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 23,773
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,688
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 586
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 475
காலி மாவட்டம்- காலி தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 31,248
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 31,108
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,044
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 424

யாழ்ப்பாணம் – பருத்தித்துறை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 19,931
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,848
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 644

ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 12,983
சஜித் பிரேமதாச – 3,947
அனுரகுமார திசாநாயக்க -1,731
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 67

காலி – ஹபராதுவ தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 47,659
சஜித் பிரேமதாச – 17,487
அனுரகுமார திசாநாயக்க -2,264
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 197

பொலன்னறுவை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 9,285
சஜித் பிரேமதாச – 5,835
அனுரகுமார திசாநாயக்க -1,234
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 143

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 20,792
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 1,617
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 466
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 288

களுத்துறை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 22,586
சஜித் பிரேமதாச – 9,172
அனுரகுமார திசாநாயக்க -1,912
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 297

திகாமடுல்ல மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 11,261
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 10,831
அனுரகுமார திசாநாயக்க -1,134
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லா – 146

யாழ்ப்பாணம் – ஊர்காவற்றுறை தொகுதி – தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 11,319
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 2,917
ஆரியவன்ஸ திசாநாயக்க – 382
எம்.கே. சிவாஜிலிங்கம் – 223

பதுளை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 21,772
சஜித் பிரேமதாச – 11,532
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,046
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 225

நுவரெலியா மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 9,151
சஜித் பிரேமதாச – 7,696
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 638
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 75

கொழும்பு மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 21,717
சஜித் பிரேமதாச – 8,294
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2,229
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 522

மாத்தளை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 13,405
சஜித் பிரேமதாச – 6,165
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 987
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 113

திருகோணமலை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச – 7,871
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 5,089
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 610
ஹிஸ்புல்லா – 74
சிவாஜிலிங்கம் – 49

காலி – அம்பலாங்கொடை தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 41,528
சஜித் பிரேமதாச – 17,793
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 2480
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 234

கம்பஹா மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 30,918
சஜித் பிரேமதாச – 12,125
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 3,181
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 700

இரத்தினபுரி மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 19,061
சஜித் பிரேமதாச – 7,940
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,678
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 183

மொனராகலை மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஸ – 13,754
சஜித் பிரேமதாச – 6,380
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 1,340
மகேஷ் சேனாநாயக்க – 79

யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி  முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச -27,605
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ -1836
சிவாஜிலிங்கம் – 659

வன்னி மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகள்

சஜித் பிரேமதாச -8,402
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ -1,703
அனுரகுமார திசாநாயக்க – 147

காலி மாவட்ட தபால் மூல தேர்தல் முடிவு
கோட்டாபய ராஜபக்ஸ 25,099
சஜித் பிரேமதாச 9093
அனுரகுமார திசாநாயக்க 2450

0/Post a Comment/Comments

புதியது பழையவை