அக்டோபர், 2019 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தேசிய மட்ட கிரிக்கெட் சுற்றுப்போட்டியில் பொத்துவில் மத்திய கல்லூரி சம்பியனாக தெரிவு.

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை